Lệnh arp trong Windows

Lưu ý: Lệnh áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh arp hiển thị và sửa đổi các mục nhập trong Address Resolution Protocol (ARP) cache. ARP cache chứa một hoặc nhiều bảng được sử dụng để lưu trữ địa chỉ IP và địa chỉ vật lý Ethernet hoặc Token Ring đã phân giải của chúng. Có một bảng riêng cho từng Ethernet hoặc Token Ring network adapter được cài đặt trên máy tính của bạn. Được sử dụng mà không có tham số, lệnh arp hiển thị thông tin trợ giúp.

Lệnh arp hiển thị và sửa đổi các mục nhập trong Address Resolution Protocol (ARP) cache

Lệnh arp hiển thị và sửa đổi các mục nhập trong Address Resolution Protocol (ARP) cache

Cú pháp lệnh arp

arp [/a [<inetaddr>] [/n <ifaceaddr>]] [/g [<inetaddr>] [-n <ifaceaddr>]] [/d <inetaddr> [<ifaceaddr>]] [/s <inetaddr> <etheraddr> [<ifaceaddr>]]

Tham số

Tham số Mô tả
[/a [<inetaddr>] [/n <ifaceaddr>] Hiển thị bảng arp cache hiện tại cho tất cả các interface. Tham số /n phân biệt chữ hoa chữ thường. Để hiển thị mục nhập arp cache cho một địa chỉ IP cụ thể, hãy sử dụng arp /a với tham số inetaddr, trong đó inetaddr là địa chỉ IP. Nếu inetaddr không được chỉ định, interface có thể áp dụng đầu tiên được sử dụng. Để hiển thị bảng arp cache cho một interface cụ thể, hãy sử dụng tham số /n ifaceaddr kết hợp với tham số /a trong đó inetaddr là địa chỉ IP được gán cho interface.
[/g [<inetaddr>] [/n <ifaceaddr>] Giống hệt với/a.
[/d <inetaddr> [<ifaceaddr>] Xóa mục nhập có địa chỉ IP cụ thể, trong đó inetaddr là địa chỉ IP. Để xóa mục nhập trong bảng cho một interface cụ thể, hãy sử dụng tham số ifaceaddr trong đó ifaceaddr là địa chỉ IP được chỉ định cho interface. Để xóa tất cả các mục nhập, hãy sử dụng ký tự đại diện dấu hoa thị (*) thay cho inetaddr.
[/s <inetaddr> <etheraddr> [<ifaceaddr>] Thêm một mục nhập tĩnh vào arp cache phân giải địa chỉ IP inetaddr thành địa chỉ vật lý etheraddr. Để thêm mục nhập arp cache tĩnh vào bảng cho một interface cụ thể, hãy sử dụng tham số ifaceaddr trong đó ifaceaddr là địa chỉ IP được gán cho interface.
/? Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.
  • Lệnh bcdedit trong Windows

Ghi chú

  • Địa chỉ IP cho inetaddr và ifaceaddr được biểu thị bằng ký hiệu thập phân có dấu chấm.
  • Địa chỉ vật lý cho etheraddr bao gồm 6 byte được biểu thị bằng ký hiệu thập lục phân và được phân tách bằng dấu gạch ngang (ví dụ: 00-AA-00-4F-2A-9C).
  • Các mục nhập được thêm với tham số /s là tĩnh và không bị xóa bởi arp cache. Các mục nhập sẽ bị xóa nếu giao thức TCP/IP bị dừng và khởi động. Để tạo các mục nhập arp cache tĩnh vĩnh viễn, hãy đặt các lệnh arp thích hợp trong một file batch và sử dụng Scheduled Tasks để chạy file batch khi khởi động.

Ví dụ về lệnh arp

Để hiển thị bảng arp cache cho tất cả các interface, hãy nhập:

arp /a

Để hiển thị bảng arp cache cho interface được gán địa chỉ IP 10.0.0.99, hãy nhập:

arp /a /n 10.0.0.99

Để thêm mục nhập arp cache tĩnh phân giải địa chỉ IP 10.0.0.80 thành địa chỉ vật lý 00-AA-00-4F-2A-9C, hãy nhập:

arp /s 10.0.0.80 00-AA-00-4F-2A-9C

QTM-CN

QTM-ĐM